Kapacitet i Järnvägstrafiken

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att, tillsammans med järnvägsbranschens aktörer, ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda som kan vara ett långsiktigt inriktningsdokument för Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken KAJT. Agendan ska också vara en bilaga till KAJT:s ansökan att bli ett strategiskt innovationsområde.

Resultat och förväntade effekter

En strategisk forsknings- och innovationsagenda för kapacitet i järnvägstrafiken har formulerats. Viktiga aktörer i branschen har enats kring dess prioriteringar. Arbetet med att ta fram agendan har stärkt samverkan inom KAJT, och KAJT har synliggjorts för branschens aktörer. Förväntade effekter är dels att några branschaktörer kommer att ansluta sig till branschprogrammet, dels att agendan utgör ett viktigt underlag för KAJTs SIO-ansökan, samt att branschens prioriteringar av forsknings- och innovationsbehov har klarlagts och strukturerats.

Upplägg och genomförande

Huvudsakligt arbete inklusive rapportskrivande, gjordes av en projektgrupp på fyra personer. 8 branschföretag besöktes för intervju om branschens syn på forsknings- och innovationsbehov. Utkast till rapport diskuterades i KAJT:s programråd, med en representant för varje forskningsutförare i KAJT. Vid en workshop med medverkande från både akademi och bransch diskuterades agendan inför den slutliga revideringen. Den slutliga rapporten gick på remiss där varje part fick ge kommentarer och fick också ta ställning till om man kunde ställa sig bakom agendans slutsatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.