iViP - strategisk Internationaliseringsplan för kompetenscentret ViP

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med iViP-projektet har varit att positionera ViP internationellt och börja etablera internationell samverkan till nytta för parterna samt att ta fram en strategi för att genomföra detta. Information och kännedom om ViP (konceptet, parter, projekt, mm) har spridits brett via presentationer, seminarier och studiebesök. Internationella simulatormiljöer har besökts för benchmarking. Frågeställningar av gemensamt intresse har identifierats och idéer till samarbete och utbyte diskuteras nu. Ett förslag till internationaliseringsstrategi för ViP har formulerats.

Resultat och förväntade effekter

Benchmarking har gjorts av 18 globala simulatormiljöer. Värdarna har visat stor öppenhet och delat med sig erfarenheter. Flera har uttalat intresse att samverka, i vissa fall har områden för samverkan/utbyte identifierats, i andra diskuteras konkreta samprojekt. Några intentioner har formaliserats i MoU. Goda förutsättningar för samverkan och långvariga relationer har skapats. SME:er i ViP har inte uttalat ett tydligt intresse men möjligheter till nya marknader för dem bevakas. Strategin som formulerats behöver vidareutvecklas och förankras ytterligare hos ViP-parterna.

Upplägg och genomförande

iViP och internationalisering har fortlöpande presenterats och diskuterats på ViP-workshopar. Parterna har getts möjlighet att ge input och delta, deras befintliga internationella kontakter och samarbeten samt önskemål och prioriteringar för framtida samverkan har sammanställts. Huvudaktivitet har varit benchmarking/studiebesök av simulatormiljöer (fler än tänkt pga. stort intresse att ta emot oss). Simulatorer har provkörts och kunskap och erfarenheter utbytts. Analys av dokumentation och upplevelser samt uppföljning av samarbetsdiskussioner har inte slutförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02462

Statistik för sidan