IRIS,Insatser på Rätt sätt I rätt Stund

Diarienummer 2015-06090
Koordinator Eskilstuna Kommun - Vård och omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 400 670 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015

Syfte och mål

Att pröva, utveckla och införa en modell för individualiserade insatser utifrån individens egen biorytm. Målet delvis uppfyllt. En fortsatt utveckling behövs vad gäller arbetsmetod, organisation och teknik. 39 utredningar har påbörjats, fyra avslutades pga av tekniska problem och sju pga av försämrat allmäntillstånd. Projektet har medfört ökade registreringar i Senior Alert inkontinensmodul inom särskilt boende. I 60 % har insatserna justerats i tid och antal. Fem får nu hjälp till toaletten. För har 35 % konstateras minskad oro nattetid och bättre sömn. Tre fall är svårbedömda.

Resultat och förväntade effekter

Sensormetoden för att få fram varje individs biorytm och individualisera insatserna har ökat personalens insikt om att varje brukare är unik med unika behov. Att hjälpa till toaletten i tid istället för att använda inkontinensskydd om möjligt. Fem personer får nu hjälp till toaletten. Medvetenheten om att få ha rätt storlek på inkontinensskydd har ökat. Tre personer har inte längre nattinsatser. Flera brukare sover bättre, är piggare på dagen och äter bättre. Arbetsmetoden kräver bra infrastruktur i verksamheten detta har varit ett problem som vi löst med surfplattor med SIM-kort.

Upplägg och genomförande

En projektledare har drivit projektets sex arbetspaket tillsammans med en projektgrupp bestående av representanter för medverkande verksamheter och hälso- och sjukvårdsenheten. En person har varit praktiskt projektstöd ute i verksamheterna, som är geografiskt spridda med olika chefer med eget budgetansvar. Fyra äldreboenden och hemtjänst/natthemtjänst har deltagit. Uttagandet av brukare har gjorts av personalen utifrån givna kriterier som beskrivs i måluppfyllelseavsnittet. Inför start har informations- utbildningsträffar genomförts. Manualer i har framtagits.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.