Inventering och behov av test/demo-infrastruktur i Sverige

Diarienummer 2015-02446
Koordinator SWECO STRATEGY AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

VINNOVA har vänt sig till Sweco Strategy för att genomföra en inventering och behovsanalys av test- och demonstrationsinfrastruktur i Sverige. Fokus har legat på anläggningar som är tillgängliga för företag/organisationer i deras FoI-arbete att utveckla nya produkter, tjänster eller processer. Kartläggningen ska genomförts i nära samverkan med VINNOVA och RISE Holding. Målet har varit att inventeringen och behovsanalysen av Sveriges T&D-infrastruktur skulle ge ett bra kunskapsunderlag till VINNOVA och RISE i deras arbete inför kommande forskningsproposition.

Resultat och förväntade effekter

Målet med uppdraget var att inventeringen och behovsanalysen av Sveriges T&D-infrastruktur skulle ge ett bra kunskapsunderlag till VINNOVA och RISE i deras arbete inför kommande forskningsproposition. Genom att uppdraget genomförts i nära samspel med uppdragsgivaren och RISE, samt avrapporterats löpande, samt skriftligt i form av två delrapporter har uppdraget fungerat som planerat genom att ge ett dokumenterat underlag som använts av VINNOVA och RISE i deras arbete inför kommande forskningsproposition.

Upplägg och genomförande

Uppdraget har utförts genom två huvudmoment som avrapportertas i två separata rapporter. Den första har utgjorts av en enkätundersökning till omkring 150 T&D-anläggningar i landet med fokus på att belysa utbud och efterfrågan i dag och kommande femårsperspektiv. Den andra delen har utgjorts av en intervjuundersökning av samtliga 16 Strategiska innovationsprogram (SIP) i syfte att ge en samlad bild av programmens utbud och behov av test- och demonstrationsmiljöer samt hur dessa bör se ut på fem till tio års sikt för att kunna tillgodose framtida behov från svenskt näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.