Internet of Things 3.0

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - MEDEA Collaborative Media Initiative
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Parterna i detta konsortium har identifierat teknologiska gap och gjort gemensam sak för att överbrygga dessa för att på bred front kunna lansera mobila enheter som ett kraftfullt redskap för energibesparande åtgärder på individplan. Det långsiktiga målet för projektet är att skapa ett öppet ekosystem av användarvänliga mobila tjänster för individualiserad energieffektivisering av befintlig byggnation.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultat för projektet är utformningen av ett B-nivå förslag om ett öppet ekosystem av användarvänliga, individbaserade mobila tjänster och produkter för integrerad energihanteringslösning, baserade på context awareness, service discovery, samt öppna api:er och protokoll. Långsiktiga effekter blir då minskad energianvändning i privata och offentliga byggnader, dock med fokus på existerande byggnation. Vidare kommer detta i sin tur leda till att nya marknader för mobila tjänster skapas.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har konsortiet breddats och utmaningen har förtydligats och förankrats hos alla parter. I ett flertal möten och workshops har man gemensamt processat intentionerna och förutsättningarna för B nivån. Engagemanget har varit stort från alla parter både för processen som helhet men även för framskrivningen av ansökan vilket sammantaget ger oss ett konsortium med hög genomförarkapacitetet och stark drivkraft.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.