Intelligently Designed Antimicrobial Surfaces -IDEAS

Diarienummer 2013-01949
Koordinator Nanexa AB
Bidrag från Vinnova 1 669 485 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bilda ett konsortium som gemensamt ska ta fram ett nytt sårförband. Målet med projektet är att göra en kommersiell produkt baserad på det nya sårförbandet, vilket projektpartnerna har kommit fram till ska ha antimikrobiella och biokompatibla egenskaper. Nanexa har inom ramen för samarbetet tagit fram ett nytt kompositmaterial, som har nämnda egenskaper, avsett att belägga befintliga sårförbandsmaterial med. Nanexa har också visat att man kan belägga polymera material med nämnda komposit.

Resultat och förväntade effekter

Projektpartnerna har gemensamt definierat vad som skall åstadkommas inom projektet och avtal har slutits. Nanexa har tagit fram ett kompositmaterial som uppfyller projektets kriterier och kompositmaterialet har anpassats för beläggning på befintliga sårförbandsmaterial. Resultaten hittills är i fas med projektets förväntningar.

Upplägg och genomförande

Enligt projektplanen ska parterna tillsammans definiera mål för ett nytt sårförband detta har gjorts. Arbetet har sedan fördelats mellan projektparterna. Nanexas uppgift var att ta fram ett nytt material som uppfyller målen och att anbringa detta material på existerande sårförbandsmaterial. Detta har gjorts med framgång. Det nya materialet ska sedan testas av Nanexas partners och justeringar och optimeringar ska utföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.