Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intelligent Infodringskontroll genom AI för en konkurrenskraftig och digitaliserad processindustri

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Enheten för Fiberoptik, fotonik och nano
Bidrag från Vinnova 598 700 kronor
Projektets löptid september 2020 - april 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Förstudien har undersökt hur avancerad dataanalys i kombination med en innovativ teknik för infodringsmonitorering kan ge mervärde för processindustrin och vara ett led i dess digitalisering. Metoder har identifierats som kan tillföra värde till användarna genom anomalidetektion och predictive maintenance samt genom automatisk detektion av fibersensorns layout. Metoder för att öka pålitligheten hos mätdatan från sensorn har också undersökts. Detta har givit ett underlag för fortsatt utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har lett till att konsortiet utökats till att omfatta två slutanvändare med vilka ett fullskaleprojekt planeras. En stor kundnytta bedöms ligga i möjligheten till predictive maintenance och för att realisera detta behövs längre studier och mer mät- och processdata. Automatisk lokalisering av fibersensorn kan dock realiseras utan ytterligare tester i operationell miljö. Resultaten visar också att det finns potential i att använda mer fysikalisk modellering vilket bedöms enklare i det korta perspektivet i jämförelse med tex AI.

Upplägg och genomförande

Mot bakgrund av tidigare utförda mätningar gjordes en litteraturstudie för att hitta lämpliga metoder för dataanalys. För att förstå hur metoderna också kan bidra till mer pålitlig datainsamling kompletterades studien med laboratorieexperiment samt en genomgång och analys av tidigare insamlad data. En analys av marknad, nytta för slutanvändare, gjordes ur produktägarens perspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2021

Diarienummer 2020-02824

Statistik för sidan