Integrering av solavskärmning i moderna isolerfönster

Diarienummer
Koordinator INWIDO SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - oktober 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Planeringsbidraget syftade till att utvärdera problemen kring och möjligheterna med integrering av en solskyddslösning i moderna isolerfönster, samt den kommersiella potentialen hos en sådan produkt. Riskfaktorerna kring solskyddslösningen har identifierats och det nödvändiga fortsatta arbetet för att försäkra produktens funktion har klarlagts och budgeterats. En kostnadsanalys av produkten har även gjorts som jämförts med existerande lösningar och vägts mot den bedömda efterfrågan på marknaden av denna typ av produkt.

Resultat och förväntade effekter

Projektarbetet har resulterat i identifieringen av riskfaktorerna vid en integrering av en solskyddslösning i moderna isolerfönster. Speciellt har den principiella problemställningen studerats och utvärderats. Nödvändigt fortsatt arbete för att kunna introducera produkten på marknaden har klarlagts och budgeterats. Genom projektet har tidigare ignorerade problemställningar hos moderna isolerfönster lyfts fram som kan förändra den konstruktionsmässiga designen i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet var från början upplagt för att besvara frågeställningarna man hade kring en integration av en solskyddslösning i ett isolerfönster. Under projektets gång identifierades problemställningar som visade sig vara långt mer avancerade än vad man hade trott från början. Det nödvändiga arbetet för att kunna introducera produkten på marknaden har klarlagts och därmed lagt grunden för ett möjligt utvecklingsprojekt. Projektet har även gett mycket värdefull information om moderna isolerfönsters funktion som inte planerades från början, vilket ses som positiva biresultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02614

Statistik för sidan