Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin - steg 2 år 1

Diarienummer 2018-04507
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 9 845 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående

Syfte och mål

SMIG (Integrerad SMart testmiljö för Gruvindustrin) skall dels skapa en första version av testmiljön och dels genomföra ett antal användarfall som visar att testmiljön kan leverera förväntad nytta.

Förväntade effekter och resultat

Konceptet för testmiljön i SMIG är populerat och en första version av testmiljön är framtagen och utvärderad med användarfall. Vidare är en plan för kommande år framtagen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i tre arbetspaket för framtagning av testmiljön och ett arbetspaket med ett antal användarfall som utvärderar testmiljön. Vidare finns ett arbetspaket för projektledning och ett för informationsspridning av resultaten. Fyra iterationer är planerade där en ny version av testmiljön tas fram och utvärderas i användarfall. Under första året genomförs första iterationen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.