Integrerad samverkan in real life

Diarienummer 2013-02581
Koordinator Blekinge tekniska högskola - BTH Innovation
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att utveckla och praktiskt testa ett differentierat innovations- och utvecklingsinriktat samverkanserbjudande vilket på olika sätt mobiliserar högskolans studenter som utvecklingsresurser för regionens mindre och medelstora företag och samtidigt bidrar till nyttiggörandet av den kunskap som produceras inom BTH. Den påbörjade genomgången av andra lärosätes erfarenheter i dessa frågor visar på flera goda exempel vilka vi i projektet kan bygga vidare på för att nå projektets mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftar till att bygga en bro mellan den regionala industrin (särskilt små och medelstora företag) och BTH som på längre sikt kommer att bidra till den regionala utvecklingen. Studenterna får värdefull träning i praktiskt utvecklingsarbete och skapar kontakter på den regionala arbetsmarknaden, vilket kan leda till att de stannar i regionen. Dessutom kommer projektet att resultera i ökad relevans / kvalitet i BTH: s utbildningar. Hittillsvarande indikationer i diskussioner m olika intressenter visar att det finns goda förutsättningar att förverkliga dessa ambitioner.

Upplägg och genomförande

Under planeringsfasen har projektets ambitioner förankrats bland BTHs programansvariga lärare, regionala företrädare och representanter för företagen i projektets målgrupp. Genomgående har responsen varit positiv även om företagen uttryckt viss oro inför den arbetsinsats som kommer krävas från deras sida vilket är en fråga som måste ägnas särskild uppmärksamhet i huvudprojektet. Planeringsfasen har också innefattat en studieresa till Stanford University (planen var att besöka Eindhoven som dock inte kunde ta emot oss) vilken gav värdefulla kontakter och lärdomar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.