Integration av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar

Diarienummer 2017-05364
Koordinator Danderyds sjukhus AB - Ortopediska kliniken
Bidrag från Vinnova 1 223 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att skapa kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvård. Operationsplanering är en komplex process och en av de dyraste resurserna i denna verksamhet är personalen. Brist på personal resulterar i inställda och uppskjutna operationer. En optimeringsmodell har tagits fram i en ansats att bättre planera och schemalägga operationer och personal och i detta projekt är målet att färdigställa beslutsstödet genom en integration mot befintliga system, samt införa nya arbetsprocesser som är nödvändiga för införandet av beslutsstödet.

Förväntade effekter och resultat

Ett integrerat beslutsstöd som ligger till grund för nya arbetsprocesser ska införas. Effekter av detta blir att personalen, genom intelligent beslutsstöd, ska få förslag på schema att arbeta efter. Teamarbete förväntas stärkas genom dels ökad visualisering av schema, nya arbetsprocesser samt att nytt arbetssätt skapar incitament och möjlighet för personalen att hjälpa varandra under kritiska moment såsom bytestider. Projektets mål har varit att öka produktionen med 20-30% och de specifika produktionsmål vi valt att sätta är 6-timmars arbetsdag med bibehållen produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska bedrivas agilt med Olof Sköldenberg som huvudprojektledare och underleverantör ska agera hjälpprojektledare. Vi har identifierat följande aktiviteter: GDPR Anpassning: Anpassa lösningen till det nya GDPR regelverket. API Implementation: Koppla modell mot Orbitinterface. Brandväggskonfiguration: Skapa säker anslutning och konfigurera. Administration/Tester: Dokumentation och tester. Process och juridik: För att projektet ska lyckas måste vi kontinuerligt arbeta med processer i verksamheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.