Integration av anläggningsfordon

Diarienummer 2013-03330
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 1 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-01205-en

Syfte och mål

Projektet har haft samverkan som ett genomgående tema. För tekniska krav innebär det att automationskomponenter och delsystem med potential att användas i flera applikationsområden bör ha tydliga gränssnitt och utvecklas i samverkansprojekt. Projektet har hållit möten som varit öppna för samtliga parter att delta i. Utmaningar specifika för respektive bransch har diskuterats. Konsortiet utökades med Atlas Copco. Konkreta samarbeten har etablerats med Föreningen Tunga, Robotdalen och Interactive Institute. Kontakt har etablerats med TEBAB som administrerar SACE.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i SIP-PiiA projektet WROOMM med deltagande från ett flertal konsortieföretag. Projektet har resulterat i fyra förslag på förstudier med inriktning mot vägkarta för integration och automation av arbetfordon med bred nationell uppslutning, fjärrstyrda arbetsfordon för brandbekämpning i gruvor, förstärkt operatörsstöd för skutknackning samt inledande arbete med vägkarta för automation och kommunikation i dagbrott. Förväntade effekter av det påbörjade projektet och de föreslagna förstudierna är effektivt FUI arbete i samverkan på nationell nivå.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits med ett aktivt deltagande från industrin där den första delen av projektet karakteriserades av många möten som resulterade i underlagen till projektförslagen, men där också vikten av samverkan i FUI frågor tydligt framgick. Diskussionerna kring FUI samverkan resulterade i att fokus under senare delen av projektet riktades mot vägkartan för integration och automation av arbetsfordon på en nationell nivå. Projektet har också resulterat i ett pågående demoprojekt som går ut på att testa och demonstrera industriell video vid fjärrlastning med hjullastare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.