Installationsbjälklag för effektiv processutveckling av bostadshus

Diarienummer 2013-04625
Koordinator BYGGSYSTEMUTVECKLING SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Planerat syfte och mål har uppfyllts då det gäller de aktiviteter som ansökan är godkänd för där den viktigaste är att analysera byggelementens marknadspotential och förutsättningar för en kommersialisering. Undersökning av marknadspotentialen inriktades i första hand på bostäder i flerfamiljshus medan förutsättningarna för en kommersialisering i första hand inriktades mot byggande av koncepthus för bostadsbyggande. Beträffande volymen av den totala marknaden beräknades denna för enbart lägenhetsskiljande bjälklag.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade golvarea (BRA) som ´industriella träbyggare´ förväntas producera uppskattas till ca 307 000 m2 per år. Kostnadsmässigt står sig det innovativa bjälklaget, ByggSus, väl i konkurrensen med traditionellt byggda bjälklag. I en jämförelsen blir ByggSus billigare än de vanligaste lätta bjälklagen med lättbyggnadsteknik men dyrare än betongalternativet. ByggSus genererar den klart snabbaste byggmetoden. ByggSus har dessutom egenskapen att kunna göras rumsbreda vid normala rumsstorlekar d v s det behövs bara ett byggelement till varje rum.

Upplägg och genomförande

Det är framför allt fyra källor som använts för att analysera och genomföra arbetet nämligen: ´Värden för världen, Konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande´, Tomas Nord m fl ´Hitta statistik´ från SCB:s hemsida, http://www.scb.se/sv ´Sektionsdata´ version 4.15 från Wikells AB (den senaste versionen) http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/ Referensvärden på materialkostnader och arbetstider hämtades direkt från Sektionsdata. Inbyggnadsgraden av VS-delarna sattes så lågt som till 7,5%.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.