INNOVERSUM - INNOVationsfrämjande modell för ERSättning, Uppföljning och Målstyrning inom vård och omsorg

Diarienummer 2014-01189
Koordinator Västerås Stad - Sociala nämndernas förvaltning
Bidrag från Vinnova 3 378 977 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla innovationskraften inom vård och omsorg är en nödvändighet för att möta morgondagens förändrade och ökade behov. Ett sätt att skapa sådana förutsättningar är genom mer innovationsvänliga ersättningsmodeller för utförare av särskilt boende. Syftet med projektet är att bidra till en övergång, i Västerås och i övriga Sverige, till nya ersättningsmodeller för äldreomsorg som främjar innovation och nytänkande. Målet är att skapa en väl förankrad och utarbetad ersättningsmodell som är möjlig att implementera vid projektets slut.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett förslag till ersättningsmodell. Modellen baseras på forskningsbelagda samband mellan arbetssätt och innovation. Modellen är vidare så långt utvecklad att den utgör en möjlig grund för en förändrad ersättningsmodell. Spridning och dokumentation har skett bland annat genom projektets inspirationsskrifter vilka varit mycket efterfrågade. Tanken med detta har varit att möjliggöra ett långsiktigt lärande, inte bara inom kommunen, utan också genom att frikostigt dela erfarenheter med externa intressenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från, den i Västerås stad tillämpade, projektstyrningsmodellen Pejl. Styrgrupp, referensgrupp, delegerad projektägare, dynamisk projektgrupp och projektledare har därmed haft centrala roller. Övergripande beslut om projektets omfattning och inriktning har fattats av styrgruppen vilken också tillsatt projektets bemanning i övrigt. Projektet har genomförts i samarbete med en rad aktörer både inom kommunen och utanför den. Det har gjorts i syfte att bidra till modellutvecklingen, att skapa förankring och spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.