Innovativ användning av restvärme

Diarienummer 2014-04391
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en stark partskonstellation för att först upprätta en ansökan om bidrag till och sedan genomföra en innovationstävling om Innovativ användning av restvärme. Partskonstellationen hämtas i första hand från restvärmekonsortiet SSE-C som leds av SLU, men har även breddats. Alla inom SSE-C är inte parter i projektet men kommer att bli involverade i användning och spridning av resultaten. Målet var en genomarbetad ansökan om genomförande av tävlingen. Vi har inhämtat erfarenheter från Region Skånes arbete med innovationsupphandlingar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått en bred partskonstellation för genomförande av tävlingen och spridning av resultaten. Med det tänkta tävlingsupplägget i två klasser kommer vi att få ett brett intresse för att utveckla innovationer inom restvärmeanvändning och genom SSE-C och övriga parter finns stor potential att utveckla och sprida innovationerna.

Upplägg och genomförande

Parter för planeringsbidraget vad SSE-C/SLU och E.on. Vi arbetade inledningsvis med att bredda partskonstellationen till två kommuner, fler energibolag, Länsstyrelsen Skåne samt att omfatta Energimyndigheten och Föreningen Svensk fjärrvärme, för att få en nationell förankring. De nationella parterna har inte lämnat besked om medverkan. I den nya partskonstellationen har vi sedan utvecklat förslaget till genomförande av innovationstävlingen och gemensamt upprättat en ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.