Innovationssamarbete med Nigeria för projektet STADSBRUK

Diarienummer 2016-00184
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för Landskapsarkutektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I Nigeria, speciellt på IITA, arbetades medvetet med affärsmodeller och produktutveckling för att stärka den agrara näringen. Från forskningsbaserade innovationer till enklare produkt- och processutveckling och inkubatorprogram för agrara start-ups. I de nigerianska städer vi besökt, Ibadan, Abuja och Lagos, framträdde en mångfasetterad bild. Det finns förutsättningar för lokal odling, och intresset är stort för affärsmodeller kring odling av grönsaker, kryddor och, inte minst, medicinalväxter. För grönsaker finns omfattande importsystem och egen handel inom Nigeria.

Resultat och förväntade effekter

Nigeria är ett stort jordbruksland med kraftig urbanisering. Det finns behov av att gå från storskaligt jordbruk på landsbygden till småskaligt och hållbar odling i staden. De stora utmaningarna som överensstämmer med Stadsbruksprojektet är tillgång till odlingsmark i staden, bevattningssystem och stöd att utveckla affärsmodeller. I båda länder finns en stor potentiell marknad för nischade produkter inom cafe/restaurang/hotell till högre priser. Stärkande kunskapsutbyten mellan Stadsbruk och lokala odlarnätverk och företag som WeFarmAfrica och FreshDirect är tydliga.

Upplägg och genomförande

I en urban miljö, där allt fler människor samsas om mindre ytor, är de gröna frågorna, oberoende om vi talar om ekosystemtjänster, odling eller grönska på tak, avgörande faktorer för en attraktiv och hållbar stad. En gemensam resa för de tre projekten var väldigt positivt och öppnade för möjligheten att träffa en mångfald av aktörer, diskutera och se synergier med olika perspektiv. De tre projekten arbetar med gröna frågor i en urban miljö, och de påverkar och knyter an till varandra på ett naturligt sätt vilket blev tydligt under resan, då många av våra presentationer var gemensamma.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.