Innovationsplattform Kiruna -samhällsplaneringsprocessen som innovationsplattform

Diarienummer 2016-03253
Koordinator KIRUNA KOMMUN - Stadsbyggnadsförvaltningen - Kiruna kommun
Bidrag från Vinnova 8 125 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Världen står inför hotet med klimatförändringarna. Samtidigt står Kiruna inför en snabb omställning då staden måste flyttas för att säkerställa fortsatt gruvverksamhet. Detta gör att stora delar av Kiruna mycket snabbt kommer att omvandlas och kan utgöra en testbädd och en demonstrationsplattform för hållbara städer. Projektet kommer att identifiera behov ur ett planeringsperspektiv. Kunskaperna och lösningarna kan utarbetas mellan kommun, medborgare, forskning och näringsliv i samband med stadsomvandlingsprocessen som på så sätt utgör en innovationsplattform.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall utveckla metoder och arbetssätt samt beslutsmodeller för samverkan mellan kommun, näringsliv, forskning, medborgare. Resultatet förväntas ge kommuner modeller som ger förmåga och trygghet i att fatta rätt beslut vid strategiskarbete och i planprocesser. Projektet ska direkt eller indirekt ha bidragit till konkreta innovationer i form av produkter och tjänster. Kiruna förväntas vara etablerad som utvecklingscentra och testbädd för miljötekniska innovationer. En stärkt representation av universitet kopplat till innovationsmiljön i Kiruna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs uppdelat i 7 st WP:n enligt nedan: 1) Projektledning samt informationsspridning 2) Processkartläggning av samhällsplanering som adresserar hållbarhet 3) Ekologiskt anpassningsbehov av t ex försörjningssystem. 4) Cirkulär ekonomi 5) Sociala effekter/innovation är en möjlighet i ett samhälle i (snabb) omställning 6) Regionalekonomiska kalkyler för att se den verkliga ekonomiska möjligheten 7) Involverande innovationsprocess, metodiskt samverka mellan kommun medborgare, forskning och näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.