Innovationsledning och organisering i nätverket ´Svenska Myndigheter för Hållbar Utveckling´

Diarienummer 2016-04513
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 199 800 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att öka behovsägarnas innovationskapacitet, förmåga att jobba flexibelt, arbeta med co-creation, arbeta med designmetodik för innovativ verksamhetsutveckling och utveckla sitt organisatoriska lärande relaterat till innovationsprocesser. Dessutom att möjliggöra erfarenhetsutbyte inom ´Myndighetsnätverket för lärande´ för ökad förmåga att leda och organisera innovation på strukturerat sätt och förtydliga hur kompetensen kring hur innovationsledning kan utvecklas till att vara del av den svenska förvaltningskompetensen som efterfrågas internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Deltagande svenska myndigheter i SMHU förväntas på lång sikt ha organiserat sig i nya samarbetsformer och ha ökad kapacitet för innovation i sin egen verksamhet, i relation till varandra och till sina internationella partners. Behovsägarna har utvecklats inom innovationsledning och organisering för att kunna driva innovationsstrategiska frågor i svenskt förvaltningsbistånd samt mellan sina respektive organisationer. Behovsägarna har även utvecklat en struktur för att hantera det organisatoriska lärandet kring innovationspilotprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Efter en kartläggning av behovsägarnas behov och förutsättningar sker samarbetet mellan behovsägare, universiteten/forskningsinstitut och intermediärer i workshops, arbetsgrupper samt i direkt handledning till konkreta pilotprojekt. Projektet genomförs även integrerat med intermediärerna så att dessa blir ägare av metoder och resultat genom hela projektet. Upplägget är flexibelt såtillvida att projektet inkluderar ett antal forskare som beroende på konkretisering och inriktning kan ingå i olika konstellationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.