Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning och organisering i nätverket ´Svenska Myndigheter för Hållbar Utveckling´

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 199 800 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att ha ökad kapacitet för innovation i sin egen verksamhet, i relation till varandra och till sina internationella partners har uppfyllts. Behovsägarna har genom projektet utvecklat innovationsledningsförmåga, kunskaper om designmetoders roll i innovationsledning, vikten av samarbetsprocesser i innovationsutveckling och juridiska aspekter på innovation i offentlig förvaltning. Det är svårt att visa att designmetodiken har utvecklats och systematiserats för att kunna driva innovationslednings- och organiseringsperspektiv inom andra piloter.

Resultat och förväntade effekter

Deltagande organisationer har genom projektet utveckla sin egen kunskap och förmåga inom innovationsledning och utvecklat sin kapacitet att arbeta innovativt. Organisationerna har ökat kapaciteten för samarbete mellan myndigheter. På sikt kan projektet leda till att stärka svenska myndigheters kapacitet kring flexibla arbetsformer samt behovs- och kontextanpassning inom ramen för institutionell kapacitetsutveckling i Sveriges internationella utvecklingssamarbete, men det är svårare att utvärdera detta resultat inom tidsperioden för projektets genomförande.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har två experimenterande designprojekt bedrivits. Sex workshops har arrangerats och genomförts med deltagare från behovsägande och andra myndigheter. Tolv seminarier har hållits inom de behovsägande myndigheterna. Workshops och seminarier har genomförts enligt plan. De experimenterande projekten har relaterat till policyperspektiv vilket inneburit utmaningar för processen. Inom projektet genererad kunskap har vidarekommunicerats genom SMHU och seminarier. Totalt har ett 30-tal myndigheter deltagit i erfarenhetsutbyte inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04513

Statistik för sidan