Innovationskraft Sverige

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Analys, seminarium och möten kring områdena; skatter, universitetens roll för innovation, entreprenörskap och offentlig upphandling Ett ramverk för innovationspolitiken har presenterats. Nationella myndigheter, statliga organisationer, näringsdepartementet, SISP och organisationer i innovationsstödsystemet samt företagare har engagerats i 13 regionala möten med syfte att utveckla innovationspolitiken och implementera strategier. 7 län harlanserat innovationsstrategier och 6 län lanserar 2013/2014, 13 handlingsplaner har utvecklats

Resultat och förväntade effekter

Den nationella innovationsstrategin utvecklas, utvärderas och konkretiseras. Regionala innovationsstrategier implementeras, ledarskapet synliggörs, styrkeförhållanden och nya innovationsmiljöer blir grund för genomförande och utvärdering. Innovationsstrategierna nationellt och regionalt stödjer varandra och samarbetet mellan nationella myndigheter och organisationer och regioner/län är etablerat. Näringslivet (företagare och entreprenörer) har en naturlig del i innovationsarbetet och ses som kund. Internationalisering är naturligt perspektiv i arbetet

Upplägg och genomförande

4 fokusgrupper bildade för analys och utveckling av Innovation för tillväxt arbete inom områdena; universitetens roll för innovation, offentlig upphandling, skatter, entreprenörskap och internationalisering. Kunskaps och idéspridning genom seminarium och möten. Regionala möten (16 st.) för att utveckla och implementera innovationsarbetet, utveckla samarbetet nationellt och regionalt. Internationellt arbete för att påverka och hämta information om EUs innovationsarbete, benchmark med utvalda länder kring innovationsutveckling och kunskap om regionalutveckling

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04247

Statistik för sidan