Innovationskraft Sthlm

Diarienummer
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län - Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att samla Stockholmsregionens aktörer inom innnovationsområdet i ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på regionens förmåga till förnyelse och utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ska ge följande resultat: - En funktionsanalys av regionens forskningsbaserade innovationsprocesser. - öka kunskapen om innovationsprocesserna och viljan att agera utifrån kunskap om dessa. - En internationell benchmark av Stockholmsregionens innovationssystem. - En intensifierad regional dialog för ökad samverkan och effektivitet i innovationssystemet. - Inspel till den nationella innovationsstrategin. - En lista över effektiva åtgärder där regionens aktörer har egen rådighet. - En ökad kunskap och förslag på insatser för hur innovationssystemet ska uppmuntra och tillvarata både mäns och kvinnors resurser, liksom etnisk och kulturell bakgrund. Olikhet är en tillgång. Länsstyrelsens bedömning är att ett utvecklingsarbete kring det regionala innovationssystemet kommer regionens forskningsinstitutioner, företag och slutligen medborgare till del.

Upplägg och genomförande

Länsstyrelsens bedömning är att ett utvecklingsarbete kring Stockholmsregionens innovationssystem måste ske i en förtroendefull, interaktiv process med regionala, nationella och kanske t.o.m. internationella aktörer. För att åstadkomma en sådan process kommer Länsstyrelsen att bjuda in brett till konferenser och seminarier där problemställningar och utvecklingsinsatser kommer att diskuteras. Länsstyrelsen kommer även att knyta till sig en mindre grupp personer med kunskaper om och förankring i regionens innovationssystem. Dessutom har Länsstyrelsen flera koordineringsgrupper för regionala tillväxtfrågor till sitt förfogande. Dessa kommer löpande att informeras om utvecklingen i projektet och kan hjälpa till i förankringsarbete. För att få en helhetsbild kring kommunikationsinsatserna kommer en särskild plan att tas fram och Länsstyrelsen har också för avsikt att ta in personer med kommunikationskompetens i projektet. Länsstyrelsens bedömning är att en funktionsanalys av de forskningsbaserade innovationsprocesserna är ett lämpligt första steg i ett större utvecklingsarbete kring det regionala innovationssystemet. En sådan skulle kunna ge såväl regionala som nationella aktörer en god uppfattning om hur bl.a. stödsystemet ser ut samt dess brister och förtjänster. Förhoppningen är att en väl förankrad bild medför att aktörerna initierar åtgärder som förbättrar funktionen. Funktionsanalysen i sig kommer också att ge ny kunskap om landets största regionala innovationssystem som Stockholmsregionens olika miljöer, etc. utgör.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.