Innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag

Diarienummer 2013-02617
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 998 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att konkretisera förutsättningarna för en insats inom området innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag (SMF). Projektet har utifrån genomförda aktiviteter identifierat fem dimensioner som gemensamt svarar mot projektets övergripande mål: 1) fokus för insatser, 2) form för insatser, 3) forskningsbehov, 4) forum för förmedling, samt 5) form för förmedling. Genom att belysa och konkretisera dessa förutsättningar har det övergripande målet för projektet uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram ett kunskapsunderlag för att kunna fokusera insatser inom området innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag (SMF). Utfallet visar att det saknas systematisk forskning inom området, att en insats kräver SMF av viss storlek, samt att det finns en del insatser på temat styrelseutveckling riktat mot SMF i Europa men att det däremot saknas insatser med fokus på styrelsedriven innovation. Sammantaget kan detta kunskapsunderlag utnyttjas som utgångspunkt för en fortsatt riktad insats inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har analyserat tre områden inom dess fokus på innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag (SMF): 1) rådande kunskapsläge i befintlig litteratur och forskning, 2) vad som redan görs (resurser, aktiviteter och verktyg) och vilka erfarenheter som finns från olika initiativ inom området i Europa, t.ex. via innovationsmyndigheter eller professionella nätverk, samt 3) insatsbehov och vilka typer av SMF som lämpar sig bäst för dylika insatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.