Innovationer för ett längre arbetsliv, förstudie

Diarienummer 2014-01958
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV O SAMHÄLLE - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har i första hand varit att identifiera forskningsbehov och lägga grunden till ett längre program inom området kompetensförsörjning. Detta syfte har uppfyllts. Nedan listas några exempel på de områden som vi har identifierat att det behövs mer kunskap om: Hälsoeffekterna av pensionering för individen med hänsyn till heterogeniteten i individers förutsättningar och olika yrken och branscher. Vilka arbeten och yrken som kommer att efterfrågas framöver. Hur validering av yrken och kunskap kan göras systematiskt. Förutsättningar för omskolning mitt i livet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är framför allt en identifiering av forskningsbehov, en plattform för samverkan och formulering av tre förbättringsområden: 1.Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 2.Kompetensutveckling och kompetensväxling 3.Ett inkluderande och mer flexibelt arbetsliv Effekterna är dels kunskapsspridning inom gruppen och ut i deras organisationer, dels möjliggörandet av arbetet inom det kommande forskningsprogrammet.

Upplägg och genomförande

För att kunna identifiera vilka hinder som i dag finns för äldre att arbeta längre engagerades en arbetsgrupp med företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter. Projektet fokuserades kring tre halvdagsmöten där arbetet utgick från gruppmedlemmarnas erfarenheter samt relevant forskning. Ilinca Benson, ekon.dr., forskningsledare vid SNS och Caroline Schmölzer, projektledare vid SNS har ansvarat för samordning av processen samt det redaktionella arbetet i produktionen av slutrapporten för förstudien. Arbetsformen var ändamålsenligt.

Externa länkar

Hemsida för projektet (på SNS hemsida)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.