Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation kopplad till skolans digitalisering

Diarienummer
Koordinator SCANEDU AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att leverera strategi och kommunikation kopplat till pågående projekt inom skolinnovation och att därmed bidra till ökad kunskap om de pågående projekten och skapa ökad generell förståelse för såväl potential och utmaningar inom svensk utbildningsinnovation och EdTech. I ljuset av de insatser som gjorts under projektets gång får måluppfyllelsen anses vara god.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avsåg att bidra till ökad kunskap om pågående skolinnovationsprojekt och öka förståelsen för potentialen och utmaningarna inom svensk utbildningsinnovation och EdTech. Ambitionerna var också att stimulera och inspirera skolan och andra aktörer att engagera sig inom utbildningsinnovation samt att öka VINNOVAs internkompetens vad gäller skolutveckling och digitalisering. Ett stort antal aktiviteter har genomförts under projektet, ofta med positiv respons, varför effekterna av projektet får anses vara goda.

Upplägg och genomförande

Projektet har regelbundet medverkat på stor mängd konferenser, hanterat olika digitala kommunikationskanaler, medverkat på interna och externa VINNOVA-möten och haft dialog med befintliga och sökande VINNOVA-projekt inom skoldigitalisering, samtidigt som regelbundna avstämningar har gjorts med projektledningen. Detta har gjort att projektet har kunnat arbeta på ett flertal olika sätt och på flera olika arenor, helt i linje med projektets syfte och mål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06716

Statistik för sidan