Innovation i hälso- och sjukvården: Mottaglighet den sista biten i pusslet - steg 2

Diarienummer 2014-01720
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovation i hälso- och sjukvården är av stor vikt för såväl kvalitet som resurseffektivitet i vår framtida vård och omsorg. Mycket resurser läggs på att ta fram nya produkter och lösningar. Ett eftersatt område är mottagligheten för innovationer inom hälso- och sjukvårdssystemet. Vi har genom detta projekt fokuserat på mottaglighet vid arbete med innovationer i hälso- och sjukvården, genom att följa projekt kring nya innovativa ersättningssystem.

Resultat och förväntade effekter

Ett första resultat är ett utvecklat ramverk för analys av mottaglighet och hinder vid införande av nya lösningar i hälso- och sjukvården. En slutrapport har sammanställts, där återkommande hinder diskuteras och behov av förändringar lyfts fram. Baserat på detta ges rekommendationer för ökad mottaglighet för innovationer i vården.

Upplägg och genomförande

Tillvägagångssättet har bestått av att: Följa försök att införa nya ersättningssytem och arbetsmetoder. Dokumentera hinder för införande och hur dessa hanteras. Identifiera vad som krävs för att lyckas/vad som behöver och kan åtgärdas i varje fall. Det analytiska arbetet består i att: Använda ett ramverk för att tematiskt sortera de funna hindren. Sammanställa och ge rekommendationer kring en förbättrad mottaglighet; lokalt och på en generell nivå

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.