Innovation House

Diarienummer 2012-00329
Koordinator Innovation Impact AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla ett koncept och demonstrator för en tjänsteplattform (Innovation house) som kan tillgodose behovet av en digital miljö för innovation, processer, modeller, coaching, verktyg och nätverkande. Plattformen stödjer allt från idégenerering till kommersialisering. Resultatet är i enlighet med vad som angivits i ansökan, dvs att vi skulle utveckla ett genomarbetat konceptförslag med en demonstrator på ett digitalt Innovationshus. Vi hoppas nu kunna finna resurser för produktion och nationell/internationell lansering.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett genomarbetat koncept och demonstrator för en tjänsteplattform (Innovation house) som kan tillgodose behovet av en digital miljö för innovation, processer, modeller, coaching, verktyg och nätverkande. Plattformen ger stöd till allt från idégenerering till kommersialisering och fungerar både inom privat och offentlig innovationsverksamhet. Projektet har koncentrerat sig på två verksamhetsområden, Kulturella & Kreativa Näringar samt Idrott & Friskvård. Om detta kan gå i produktion och nå ut så blir effekterna stora för både innovatörer och samhället i stort.

Upplägg och genomförande

Projektets utveckling har skett via workshops där idén om det Virtuella innovationshuset detaljerades parallellt med att omvärldsanalys med input från andra aktörer och deras försök i denna riktning undersöktes. Huvudintressenter identifierades. Bordebilder eller idealscenarier för varje huvudintressent togs fram i en serie (8) av co-design workshops och mellanliggande utvecklingsarbete. Bordebilderna diskuterades och implikationer för Innovationshuset bestämdes. Utifrån detta utvecklades en demonstrator av innovationshusets olika våningsplan och innehåll.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.