Inkluderande MaaS - integrerade mobilitetstjänster för en jämlikare tillgänglighet

Diarienummer 2017-04906
Koordinator Trivector Traffic AB - Trivector Traffic AB, LUND
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Syftet med projektet är att formulera ett koncept för integrerade mobilitetstjänster för medborgare med olika ålder, kön och bakgrunder med boende i socialt utsatta områden i fokus ett Inkluderande MaaS. Projektet antar ett intersektionellt perspektiv för att beakta hur olika maktordningar samspelar (t ex ålder, kön, socioekonomi och etnicitet). Syftet är också att skapa förutsättningar för nyttiggörande av konceptet i en fortsättning efter detta projekt genom att etablera samverkan med relevanta aktörer under projekttiden.

Förväntade effekter och resultat

Konceptet Inkluderande MaaS innebär att nya grupper får bättre tillgång till den här typen av mobilitetstjänster vilket innebär möjlighet till en jämnare fördelning av tillgängligheten i staden. MaaS i sig har god potential att adressera flera av de transportrelaterade hållbarhetsutmaningar som svenska städer brottas med och ett utvecklat koncept för integrerade mobilitetstjänster som inkluderar bredare användargrupper skapar förutsättning för ökad inkludering, jämlikhet och jämställdhet genom att fler människor ges tillgång till hållbara och effektiva transporter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgenomförandet är uppdelat i fyra arbetspaket: WP1. Kartläggning av behov och förutsättningar vad gäller mobilitet och tillgänglighet för boende i socialt utsatta områden WP2. Kartläggning av barriärer och möjligheter för införande av MaaS i socialt utsatta områden WP3. Formulering av koncept och plan för Inkluderande MaaS WP4. Rapportering, projektledning och kommunikation. I projektet medverkar Trivector Traffic AB (koordinator/projektledare), EC2B Mobility AB, Malmö stad, MKB Fastighets AB, Skånetrafiken och E.ON Sverige AB samt en referensgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.