Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inkluderande MaaS - integrerade mobilitetstjänster för en jämlikare tillgänglighet

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB - Trivector Traffic AB, LUND
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

I projektet har ett koncept formulerats för delade mobilitetstjänster och MaaS för socialt utsatta områden ett ”Inkluderande MaaS” koncept. Projektet har antagit ett intersektionellt perspektiv för att beakta hur olika mobilitetsförutsättningar samspelar, t ex utifrån ålder, kön, socioekonomi och etnicitet. Syftet har också varit att skapa förutsättning för nyttiggörande av konceptet i en fortsättning efter detta projekt genom att etablera samverkan med relevanta aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Förutsättningarna för Inkluderande MaaS har definierats i generella termer och mer specifikt för boknings- och betalningssätt, kostnader och prismodell, placering av fordon/stationer, fordonstyper och kommunikation. Införande av konceptet ”Inkluderande MaaS” i socialt utsatta områden är tänkt att utjämna en ojämlik fördelning av tillgänglighet mellan socioekonomiskt starka och svaga grupper och bidra till ökad delaktighet, inkludering och socialt kapital i socialt utsatta områden.

Upplägg och genomförande

Kartläggning och analys har genomförts av förutsättningar vad gäller mobilitet och tillgänglighet för boende i socialt utsatta områden. Rosengård i Malmö har använts som case. Kartläggning har också gjorts av tidigare erfarenheter av delade mobilitetstjänster och MaaS med analys av barriärer och möjligheter för införandet av dessa tjänster i områden som Rosengård. I en workshopserie har förutsättningar för konceptet ”Inkluderande MaaS” formulerats tillsammans med relevanta aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2017

Diarienummer 2017-04906

Statistik för sidan