Industriell process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot

Diarienummer 2013-03386
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utreda grundläggande förutsättningar för att utveckla, driftsätta och kommersialisera en process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot. Målet var att ta fram nödvändiga underlag för att bedöma möjligheten att realisera och kommersialisera en industriell process samt ta beslut kring vägval och planera ett nästa steg. De resultat som uppnåtts i projektet har gett en mer solid grund för beslut att fortsätta kommersialiseringsprocessen av den utvecklade processen, vilket kommer att göra inom ramen för ett verifieringsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har möjliggjort en optimering och anpassning av processen till en fullskalig anläggning. Den marknadsundersökning som genomförts visar på både tillräcklig tillgång av relevanta avfallsflöden och efterfrågan på oxider av sällsynta jordartsmetaller som kan utvinnas. Att återvinna metallerna ger ca 60% lägre energiförbrukning och 80% lägre humantoxicitetseffekt än utvinning av metallerna ur malm. En storskalig process har utformats i projektet och en investeringskalkyl visar på en internränta på ca 30% för en kommersiell process, vilket är mycket lovande.

Upplägg och genomförande

Arbetet var uppdelat i 5 steg: i) Tekniska förutsättningar; ii) Marknadsförutsättningar och affärskalkyl; iii) Bidrag till hållbar utveckling; iv) Utvecklingspotential; och v) Slutsatser och val av nästa steg. Arbetsstegen i-iii) fördelades mellan parterna och iv-v) genomfördes till stor del gemensamt. En konsult inom processteknik och uppskalning engagerades för att bistå med processutformning och affärskalkyler. Diskussioner har förts med lämpliga leverantörer av avfall, potentiella köpare av sällsynta jordartsmetaller samt leverantörer av processteknik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.