Indikatorer for innovationskapacitet

Diarienummer 2013-05247
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett övergripande syfte med med detta projekt är att försöka fånga och sammanfatta den komplexa innovationsprocessen i form av robusta indikatorer. Mycket tyder på att komplexiteten ökar i takt med växande behov av kunskap, specialisering och samarbete. En stark drivkraft till denna utveckling är takten på den tekniska utvecklingen. Därför får också faktorer som forskning och utveckling en stor roll i vår studie av innovationsindikatorer.

Resultat och förväntade effekter

I denna studie har vi visat att det finns ett antal egenskaper i ekonomin som är av speciellt stor betydelse som innovationsindikatorer på mikroplanet. Vi har också visat på en betydande förekomst av heterogenitet mellan företag och även mellan regioner. Det innebär att robusta och meningsfulla innovationsindikatorer bör fånga egenskaper som är systematiska över hela ekonomin liksom den variation som finns mellan företag och platser.

Upplägg och genomförande

I en delstudie analyseras två olika övergripande indikatorer på företagets konkurrenskraft. Det är innovationsstrategi och geografisk lokalisering. Vi undersöker också den kombinerade effekten av dessa två. En annan del av projektet studerar också innovationsstrategier, men detta fall i kombination med närvaron på olika globala marknader. Vi studerar avknoppningar från etablerade företag som en innovationsindikator. Projektet presenterar också en principalkomponentansats för att reducera antalet förklarande variabler till e innovativ verksamhet och dess resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.