Improved Characterization of Aluminium Based Melts

Diarienummer 2014-01920
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Projektets mål var att förbättra nuvarande valideringstekniker som används inom Al-produktion idag samt att handhålla valideringsdata för framtida modeller gällande elektromagnetisk omrörning i dessa. Dessa mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Den nya tekniken för karaktärisering av Al-smältor medför ökad kompetens och attraktivitet (programmets effektmål 7). Med förbättrad förmåga att karaktärisera smältor ökar möjligheten att göra förändringar i processen för att möta framtidens efterfrågan vilket innebär en ökad flexibilitet för tillverkaren (programmets effektmål 4). En ökad kunskap om temperaturhomogeniseringen i smältan över tid kommer att medverka till att förbättra processen så att mindre energi krävs för smältning av råvaran tack vare kortare processtider (programmets effektmål 6).

Upplägg och genomförande

Förstudien förbättrade och utökade existerande valideringstekniker som används inom dagens aluminiumproduktion samt byggde en databas som kan användas som validering av framtida modeller av processen. Förstudien var fokuserad på tre olika uppgifter. Först undersöktes var som man kan finna den, för hela smältan, mest representativa inneslutningsbilden i en provtagare. Sedan undersöktes hur elektrolytisk extraktion kan användas för Al-legeringar. En serie mätningar av temperaturen i smältan utfördes vid olika djup för att upptäcka ojämnheter i smältans temperatur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.