IIP Swedish Lapland - Följdinvestering

Diarienummer 2012-01099
Koordinator AB Centek vid Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg att undersöka möjligheterna att stärka Luleå Universitets attraktionskraft bland blivande doktorander (så att de inte flyttar från orten efter examen) samt att även kunna attrahera fler ´innovativa toppstudenter´ att bli doktorander vid LTU. Hypotesen var att detta skulle kunna uppnås genom att erbjuda dessa målgrupper praktik i entreprenörskap i världens mest entreprenöriella regioner. Uppfyllelsen av delar av projektmålet är god. De inledande aktiviteterna gentemot målgrupperna har visat på ett stort intresse för en sådan här praktik (7% av målgruppen).

Resultat och förväntade effekter

Projektet avsåg att skapa ett unikt ´lockerbjudande´ som gör att vi i ännu större utsträckning får innovativa toppstudenter att bli doktorander vid LTU. Då projektet tyvärr inte fick fortsatt finansiering efter den inledande förstudien så kan vi konstatera att: - Ett unikt lockerbjudande skapades, 7% av målgruppen var aktivt intresserade - Då praktiken inte kunde genomföras så vet vi inte hur det kunnat påverka doktorandsammansättningen vid LTU

Upplägg och genomförande

Upplägget med inledande förstudieresor på plats i både USA och Europa (Schweiz) var helt korrekt. Vid dessa resor framkom både svårigheter med det planerade praktikupplägget (av vilka majoriteten kunde tas om hand) men även nya värdeskapande möjligheter som vi inte kunnat förutspå utan att dessa förstudieresor genomförts. Det planerade rekryteringsupplägget med tyngdpunkten på förberedande aktiviteter var också korrekt. Det visade sig dock att många doktorander kan ha svårt att finansiera sin egen arbetstid under en praktik - något som vi inte hade förutspått som ett problem.

Externa länkar

Artikel från LTU´s webplats angående marknadsföring av innovationspraktiken. Artikel från LTU´s webplats angående det Europeiska förstudiebesöket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.