Identifiering av hinder och möjligheter inför Ekolyftet - Förstudie

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för detta projekt var att undersöka vad som driver respektive hindrar hållbarhetsarbete i allmänhet och ekodesign i synnerhet i svenska företag och deras produktframtagning. Studien ska också peka på behov av framtida forskning som skulle kunna stärka detta område. Studiens syfte att ligga till grund för framtida vetenskapligt grundad forskning och satsningar för att stärka företags förmåga till hållbara innovationer, har uppnåtts, då studien kunnat identifiera vilken forskning och vilka satsningar som skulle behövas inom området.

Resultat och förväntade effekter

Studien visar att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för svensk industri och att företagsledare och ägare allt oftare driver hållbarhetsfrågor. De flesta företag arbetar dock med enstaka frågor utan helhetssyn och många hindras av brist på kompetens, attityder, rutiner och ett gemensamt språk. Forskning och satsningar som leder till modeller och metoder för långsiktigt, strategiskt hållbarhetsarbete i företags produkt- och processutveckling, skulle leda till företag med ökad konkurrenskraft, såväl i närtid som i en framtid där vi ser hållbarhet bli allt viktigare.

Upplägg och genomförande

Arbetet omfattar dels en litteraturstudie och dels en undersökning av svenska företag som genomförts i form av en pilotstudie av ca 20 företag, en webbenkät, där 108 svar erhölls och genom 21 djupintervjuer. Resultaten har presenterats för, diskuterats med, och förädlats av såväl svenska som internationella representanter från akademi och industri som visat mycket stort intresse för denna studie. Genomförandet har varit lyckosamt, och såväl tidplan som budget har hållits och önskade resultat erhållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03806

Statistik för sidan