IDA- Instant field Documentation system and Availability

Diarienummer 2014-05459
Koordinator KALMAR LÄNS MUSEUM - ÅNGKVARN
Bidrag från Vinnova 184 800 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med att skapa behovsstyrda databaser har fallit väl ut där fem olika typer har testats och utvärderats. I samband med detta har också flera tekniska utmaningar hittat sin lösning. En funktionell export av data har kunnat utvecklas väl enligt uppsatt mål. Processen med att bygga appar för tillgängliggörande har dock inte kunnat utvecklas till den nivå som önskats eftersom det övriga arbetet tog mer tid i anspråk än vad som initialt förväntats. Det föreligger dock långt gångna arbetsunderlag för att kunna kommunicera informationen enligt uppsatt målbild.

Resultat och förväntade effekter

En effektivisering av arbetsflödet har uppnåtts i och med att det har digitaliserats. Med datainhämtning direkt in i en databas genom mobila enheter kan papper och penna nu plockas bort ur arbetsflödet. Projektet har kunnat visa på att IDA genererar en tidsvinst som i sin tur gör att ekonomiska medel kan nyttjas till annat. I ett open data-klimat, där digital dokumentation är central, har IDA potentialen att vara en viktig aktör och bidra till en god vetenskaplig atmosfär i kulturmiljöbranschen och vidare samt i kommunikationen med allmänheten.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med en styrgrupp, referensgrupp och en supportgrupp har fungerat bra. Styrgruppen har utfört de tekniska förändringarna och har sedan diskuterat resultaten och de kommande förändringarna med referensgruppen. Kontakten med referensgruppen har skett dels vid möten men också genom telefon och mail-korrespondens. Dessa möten har varit fruktbara och har lett fram till nästa steg i processen på ett bra sätt. De tekniska problem som uppstått har kunnat lösas genom den support som vi erhållit från ESRI.

Externa länkar

Här kan du följa IDA:s utveckling framöver.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.