Hur kan autonoma transportsystem skapa värde i städer

Diarienummer 2016-03563
Koordinator Göteborgs Stad - Stadsbyggnadskontoret - Göteborgs kommun
Bidrag från Vinnova 450 900 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med projektet var i grund och botten att sammanföra olika aktörer, öka kompetens och skapa mer förståelse för varandra. Att gemensamt, och i blandade grupper, få ägna tid åt olika frågor, lyssna på varandra, och tillsammans skapa lösningar på ett specifikt samhällsproblem är ett utmärkt sätt att bygga kompetens och förståelse på. Och inte minst en bra start på en bred samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Sammanlagt genomfördes fyra workshopar och totalt sett samlades nära 100 personer från vitt skilda kunskapsområden och branscher. Inalles redovisades 14 stycken förslag. Några av dessa idéer har även bearbetats vidare utanför projektet. En rapport är framtagen med resultat från workshopar, både vad gäller idéer, swot- och kunskapsluckor och tips för fortsatt arbete. Rapporten finns i tryckt form i augusti och finns även tillgänglig på Drive Swedens hemsida.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre faser: Framtagande av metod och struktur, Genomförande och Redovisning. Först arbetades själva workshopmetoden fram utifrån co-creation teorin som i sig bygger på backcasting. Alla workshopar hade en gemensam grundstruktur för genomförandet. Varje workshop hade dessutom en specifik utmaning som bygger på en konkret utmaning kopplad till ett specifikt geografiskt område. Alla workshopar dokumenterades, dels med ifyllda mallar, anteckningar, foto och skisser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.