Hälsoformer och tekniknormer

Diarienummer 2012-01615
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att, med ett genusperspektiv inom hälsoteknikområdet, ta fram en konceptuell produkt eller demonstrator. Med normkritisk design som verktyg resulterade projektet i Androstolen. Androstolen lyfter fram och aktualiserar genusperspektivet inom hälsoteknikområdet, problematiserar och synliggör behov samt bidrar till att synliggöra hur genusperspektiv kan gynna innovationsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ökat medvetenheten och kunskapen kring genusperspektiv bland medarbetare på HCH. Frågan har aktualiserats ytterligare och framförallt har perspektiv på behov och behovsmotiverat problematiserats i positiv riktning. Androstolen exemplifierar hur genusperspektivet är ett viktigt verktyg för att synliggöra behov och hinder i innovationsprocessen. Den har även lyft frågor kring genus, hälsa och produktutveckling utanför HCH:s verksamhet då den uppmärksammats i tidningar, radio och TV.

Upplägg och genomförande

Workshops och nulägesanalys ringade in gynekologi och andrologi som intressanta områden. Intervjuer gjordes med kvinnor, män, sjuksköterskor, barnmorskor samt läkare inom gynekologi, urologi och andrologi. Det samlade materialet låg till grund för konceptutveckling där två särskilt intressanta perspektiv lyftes. Kvinnors utsatthet i undersökningssammanhang samt avsaknaden av motsvarande rutinkontroller och specialistvård för män. Utsagor från intervjuerna var vägledande i designen av Androstolen.

Externa länkar

www.androstolen.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.