Hållbara proteinflöden och -produkter i livsmedelskedjan

Diarienummer 2013-02790
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 118 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla metoder för att sätta ett livsmedels miljöpåverkan och resursförbrukning i relation till dess näringsinnehåll. Metod 1 berörde nutritionellt värde i produkter. Den andra metoden berörde hur väl markens proteinproduktionsförmåga utnyttjades av en given produkt. övriga mål var att utarbeta kommunikationsverktyg för aktörer i livsmedelskedjan samt information till beslutsfattare och vägledning för vidare forskning. De vetenskapliga målen i projektet uppfylldes helt, de kommunikativa målen till mindre grad. Vägledning för forskning uppfylldes helt.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visade att genom att använda näringsinnehåll istället för vikt som räknebas gavs en mer relevant beskrivning av en livsmedelsprodukts miljöprestanda. Produkter med högt proteininnehåll och gynnsam aminosyraprofil förbättrade sin prestanda relativ produkter med sämre proteinkvalitet, samma trend var tydlig för markanvändning. Metoderna kan användas inom LCA av livsmedel, som ett komplement till dagens metoder. Fortsatt metodutveckling krävs, framför allt att inkludera fler näringsämnen, för att metoderna ska kunna användas fullt ut.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två arbetspaket. Det ena rymde metodutvecklingen av metoderna, det andra fokuserade på LCA-data och beräkningar, inklusive studien av idisslares kapacitet att ´växla upp´ aminosyror från foder till produkt. Samverkan har varit tät, med dels fysiska projektmöten (6), dels telefonmöten (cirka 5). Ett möte med referensgruppen genomfördes också med två syften; diskutera de preliminära resultaten samt hur resultaten kan användas och behov av mer utveckling. Arbetet har fungerat väl och integrerat de olika kompetensområdena.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.