Hållbara och Attraktiva Städer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att etablera en ny forskningsinriktning och utbildning inom Urban Metabolism på Chalmers. Delmålen var följande: 1) utveckling av eget forskningsfält och en grupp 2) meritering för docent 3) utveckling av utbildning inom ämnet och 4) etablering av ett internationellt nätverk och samarbeten. Alla mål och delmål har uppfyllts via följande aktiviteter och dess resultat: kompetensutveckling; ökad excellens i forskning; gemensamma projekt och publicationer; utveckling av pedagogisk kompetens och av utbildning samt etablering av nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till etablering av en framgångsrik forskargrupp inom Urban Metabolism (UM) samt en unik utbildning inom ämnet. Projektledaren har skaffat finansiering för tre doktorander och en postdock och gruppen har publicerad 15 vetenskapliga artiklar. Den utvecklade kursen är populär och vi utbildade över 200 mastersstudenter över 4 kurstillfällen. Kompetensutvecklingen har bidragit till att projektledaren antogs som docent vid Chalmers. Projektet har bidragit till uppbyggnad av ett forskarnätverk och samarbeten med flera forskargrupper i USA.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har varit stationerad på MIT samt vid University of Minnesota. Tiden har delats mellan utlandsstationering och heminstitutionen för att på heminstitutionen utveckla en egen forskargrupp, EU och nationella samarbeten och undervisningen. Hon har behållit dagligt arbete med heminstitutionen via digitala möten och gemensamma arbetsmappar. När utlandsstationerad, hon anslöt till mottagande forskargrupps aktiviteter såsom ett gemensamt projekt, seminarier och diskussioner. Hon har även haft kontakt och utbyte med andra forskargrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.