Hållbar optimeringsbaserad processreglering II

Diarienummer 2016-02390
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för Reglerteknik
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Syfte och mål

Detta projekt har som mål att förbättra förutsättningarna för användningen av optimeringsbaserad reglering inom svensk processindustri, speciellt inom pappersindustrin. Vi avser att utveckla en plattform för ekonomisk modellprediktiv reglering som erbjuder funktionalitet som idag saknas på marknaden. Speciellt kommer optimering av produktionstakt, energi- och råvaruåtgång, samt kvalitetsomställningstid att beaktas. Genom så kallad soft-sensorteknik kommer det att vara möjligt att inkludera kvalitetsvariabler som inte går att mäta direkt on-line.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i prototypprogramvara för 1) en utvidgad modellprediktiv regulator (MPC) som inkluderar ekonomiska kriterier och som kan utnyttja redundanta styrsignaler för ekonomisk optimering vid såväl fixa arbetspunkter som arbetspunktsbyten. 2) soft-sensing för att prediktera kvalitetsegenskaper. 3) on-line metoder för prestandaövervakning och modelluppdatering för användning i MPCn ovan. Preliminära utvärderingar kommer att göras via simuleringar samt pilottester vid BillerudKorsnäs bruk Gruvön.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i 10 arbetspaket som successivt utökar funktionaliteten hos styrsystemet från funktionalitet som motsvarar dagens state-of-the art till den funktionalitet som beskrivs under förväntade effekter och resultat. Baserad på experimentella data utvecklas en referensmodell för en pappersmaskin i SIMULINK som sedan används för att validera utvecklade styrstrategier och modelleringsverktyg. Koncepten testas slutligen vid Gruvöns bruk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.