Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar optimeringsbaserad processreglering II

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för Reglerteknik
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla nästa generations kvalitetsstyrsystem för pappersmaskiner. Detta uppnåddes genom utvecklingen av en ekonomisk modellprediktiv regulator för pappersmaskiner. För att möjliggöra reglering av kvalitetsvariabler som normalt mäts i lab utvecklades och testades mjukvarusensorer som estimerar labresultat från on-line mätningar. För att göra den optimeringsbaserade reglerstrukturen hållbar över tid utvecklades även nya metoder för att upptäcka modellfel, samt metoder för att skatta modellparametrar utan att bryta reglerloopen.

Resultat och förväntade effekter

Pappersmaskiner körs ofta med låga vinstmarginaler. Genom att introducera ekonomisk optimering direkt i regulatorstrukturen kan den ekonomiska prestandan i papperstillverkningen förbättras. Tack vare de låga vinstmarginalerna kommer relativa prestandavinster att förstärkas i termer av nettovinst vilket gör att nyttan av ett sådant reglersystem kan bli stor för papperstillverkare. Arbete med att inkludera resultaten från detta projekt i ABBs system för kvalitetsreglering av pappersmaskiner pågår vid projektets slut.

Upplägg och genomförande

Detta projekt är en uppföljning på ett tidigare projekt, och tack vare detta var målen och utmaningarna i projektet väl kända redan vid projektstarten. Detta har inneburit att projektet har följt projektplanen väl över tid. Dock så togs ett beslut under projetets gång att avveckla pappersmaskinen vi arbetat mot. Då detta inte kunde förutspås vid projektstarten resulterade detta i att delar av de pilottester som var planerade i projektet inte kunde genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02390

Statistik för sidan