Hållbar kollektivtrafik på urbana vattenvägar

Diarienummer
Koordinator Vattenbussen
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har övergripande undersökt potentialen av genomtänkt vattenburen kollektivtrafik i storstäder och analyserat hur sjöfarten kan bidra till ökad mobilitet & rörlighet i urbana miljöer. Genom att kombinera yteffektiva färdmedel såsom gång, cykel och bussar med vattenvägarna ser vi helt nya möjligheter att minska antalet personkilometer totalt i transportsystemet. Samtidigt har vi tagit fram en tydlig hypotes om hur vattenvägarna kan underlätta vardagen för storstadsresenärerna och värva bilister till kollektivtrafiken.

Resultat och förväntade effekter

Det vi förväntade oss när vi startade projektet dvs att det koncept vi tar fram ska kunna visa Sverige & Stockholm / Mälardalen som en förebild, känns än mer troligt efter detta arbete. Med den visionen och ett tydligt hela-resan-perspektiv för resenären har vi arbetat hårt för att hinna runt och få med alla relevanta aktörer på ´båten´. Framför allt är det för framtiden avgörande att undersöka vattenburen kollektivtrafik ur ett stadsbyggnads- samhällsplaneringsperspektiv för att frigöra den fulla potentialen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genom en lång rad dialoger med relevanta aktörer, litteraturstudier (såsom tidigare utredningar på området), arbetsmöten och workshops vänt och vridit på frågan kring arbetspendling och vardagsresande på urbana vattenvägar. Tillsammans har vi övergripande analyserat sannolikheten för att vattenvägarna de facto kan innebära en potential för framtiden. Vi har också tittat närmare på om det är genomförbart i praktiken och vilka nyckelfrågor som man i så fall måste analysera vidare. Ett stort arbete har ägnats att knyta relevanta aktörer till projektet i detta skede.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02795

Statistik för sidan