Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet

Diarienummer 2011-02834
Koordinator Örnsköldsviks kommun - Välfärdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Syftet med arbetet var att säkra en verksamhetsnära innovationsprocess där de äldres behov står i centrum. I A-fasen var målet att 1) skapa en konstellation av samverkande parter, och att 2) förfina utvecklingsidéer för nyttogörande och kommersialiserbara hållbara lösningar. Då en verksamhets egna behov är oklara och målorientering saknas, är det svårt att veta vad den kan efterfråga och då är det svårare att leverera förslag på vad den kan få. Nu saknas en lösning som alla kan relatera till.

Resultat och förväntade effekter

Modellen bygger på deltagande aktörers engagemang och ansvarstagande. Det finns ett stort engagemang hos alla parter att vilja förbättra för målgrupperna. De aktiva har generöst bidragit med sitt kunnande och sina perspektiv, en viktig framgångsfaktor för samverkan. De anser att de fått ett mervärde av projektarbetet och en fördjupad insikt i hur de skulle kunna stötta de olika verksamheterna, t ex att genom nya verktyg ge ökad samhällsnytta och minskat dubbelarbete. ökad samsyn har även nåtts kring närståendes behov och glesbygdsproblematik.

Upplägg och genomförande

En möjlighet och utmaning ligger i själva arbetsmodellen. Alla aktörer är här verksamma inom områden där vardagen prioriterar sig själv. Ett hot mot innovativ samverkan är alltså att tid, ekonomi och personal inte räcker till, dvs inte kan prioriteras för extern samverkan. Vi har därför inte nått fram i diskussioner kring Win-win-baserade affärsmodeller för kommersialisering och nyttogörande. Projektägarskapet är avgörande; projektkrav på internationalisering och affärsmässighet innebär höga krav på en kommunal förvaltning om den inte har vana av att arbeta med dessa frågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.