Gruvautomation

Diarienummer 2016-03333
Koordinator BD INDUSTRITEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 212 625 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Målet med projektet var att kartlägga FoI aktiviteter inom industrin som bedrivits och som kopplar till visionen i arbetspaketet ZEPA (Zero Entry Production Area) från SMIFU efter att SMIFU avslutades (2012) samt ta fram projektforslag som synkar med måluppfyllelsen från ZEPA; den fjarrstyrda och autonoma gruvan. Ett antal mycket relevanta industriella nationella aktörer inom området har fört konstruktiva dialoger i projektet och varit behjälpliga i kartläggningen i vad som hänt efter SMIFU samt varit delaktiga i att projektet resulterat i två nyligen uppstartade förstudier.

Resultat och förväntade effekter

Diskussioner med parter i projektet men även med en extern part har resulterat i två nyligen uppstartade förstudier som kopplar till visionen från ZEPA. Dels en förstudie syftande till att hitta en princip för integration av leverantörssystem i slutanvändarens IT-system och kontrollrumsmiljöer som både leverantörer och processindustri känner sig komfortabla med. Dels en förstudie syftande till att uppdatera ProcessIT Innovations agenda för gruvautomation (GRAM) som uppbackas av ett större svenskt företag som inte var part i projektet men deltog i den avslutande workshopen.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bedrivits genom uppsökande besök hos industriparter samt avslutats med en workshop. Hela upplägget bygger på att samtal kan föras i förtroende med parter som har samma målbild (automation av arbetsfordon / ökad automationsgrad hos slutanvändaren inom processindustrin) och som tror att samverkan resulterar i win-win situationer för samtliga parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.