Grön Agenda -Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Diarienummer 2012-01833
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet Grön Agenda var att bygga upp ett nätverk av aktörer med intresse för bioraffinaderikonceptet och ta fram en forsknings- och innovationsagenda som beskriver de strategiska satsningar som Sverige måste göra på bioraffinaderi-konceptet för att vara konkurrenskraftiga i den nya bioekonomin. Projektet har resulterat i en skriven agenda med titeln: Bioraffinaderier för ett grönt Sverige: en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept, samt ett nätverk med trippel-helix-aktörer

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna agendan identifierar fem viktiga satsningsområden kring bioraffinaderi-konceptet: mötas, samverka, utveckla verktyg, utveckla systemkompetens samt långsiktig kompetensförsörjning. Som ett första steg föreslås att en nationell kommunikationsplattform byggs upp kring bioraffinaderikonceptet. Genom att identifiera industriella behov, underlätta möten mellan aktörer, bygga nätverk och utbyta kunskap mellan akademi, industri och institut lägger vi grunden till uppbyggnandet av en konkurrenskraftig bioraffinaderi-industri i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av en delad projektledning mellan Lunds Universitet och SP Energiteknik och har fungerat mycket väl. Antalet medverkande aktörer har varit mycket stort och med god spridning mellan akademi, institut och industri. Förutom de aktörer som tidigt var med och stödde ansökan, tillkom ytterligare aktörer med intresse för arbetet. Styrgruppen som tillsattes har varit aktiv och bidragit till skrivandet av agendan liksom till input i specifika frågor. Upplägget med tre workshops där deltagarna aktivt fick diskutera i mindre och större grupp gav bra inspel till agendan.

Externa länkar

Agendans externa hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.