Gränser för förartrygghet i korsningar (DCBIN)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91410, PV21, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 7 495 490 kronor
Projektets löptid april 2012 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet var att kvantifiera förarkomfortzoner (inklusive kontextkänslighet och förarvariabilitet) vid vänstersvängar genom korsningar för användning i utveckling av aktiva säkerhetssystem. Projektet har svarat mot detta syfte genom att använda olika datakällor (med fokus på prov på provbana med försökspersoner) och studerat förares beslut att svänga före eller efter en motkommande bil (left turn across path / opposite direction LTAP/OD). Tre olika LTAP/OD körkontexter har studerats.

Resultat och förväntade effekter

En uppsättning av probabilistiska samband mellan förare och kontext har tagits fram för att beskriva förares komfortzoner vid vänstersväng. Tolkning har gjorts av sambanden mellan förare, fordon och omgivning (kontext) i relation till förares beslutsfattande, hotbildsanalys samt blicksökstrategier. Projektet har givit förståelse för användning av provbaneprov för utvärdering av förarrespons i kritiska och icke-kritiska situationer. Både Autoliv och VCC använder resultat från forskningen för utvecklingen av aktiva säkerhetssystem.

Upplägg och genomförande

I ansökan avsågs det att genomföra tre olika typer av studier. Analys av redan tillgänglig naturalistisk kördata, provbaneexperiment, och kontrollerade försök på väg. De två första studietyperna har genomförts, medan för den tredje genomfördes endast en pilotstudie i ett examensarbete. Styrgruppen i projektet ansåg att den typ av försök (experiment på väg) inte var etiskt försvarbara (med avseende på personsäkerhet), och beslöt att istället öka andelen försök på provbana. Analys av den stora naturalistiska körstudien SHRP2 i USA har lags till ursprunglig plan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.