Grafen som barriär i förpackningsmaterial

Diarienummer 2014-05231
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Syfte och mål

Litteraturen och delvis våra studier visar att grafen har goda möjligheter att både påverka förpackningens syrgas- och vattenångspermeabilitet. Grafen kan användas som tunna större skikt eller som lager av jämt fördelade grafenflingor. Resultaten är lovande men det kvarstår en del utmaningar kring dispergering, kvantifiering och robusthet innan man kan göra en bra förpackning med grafenbarriär till ett konkurrenskraftigt pris. En ytterligare utmaning är att hitta enkla och bra sätt att applicera grafen med befintlig utrustning och infrastruktur.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapen som har samlats in i projektet kommer att ligga till grund för framtida större forskningssatsningar kring grafen i nya förpacknings- och cellulosabaserade material. Projektet har möjliggjort att vi nu på ett mer systematiskt sätt kan se de utmaningar som finns för att kunna använda grafen som barriär i förpackningar. Resultaten är lovande men visar även på ett antal utmaningar. Projektet har presenterats på Packbridge-seminariet och kontakt har tagits med företag, akademi och institut.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en litteraturstudie och patentundersökning som presenterades och diskuterades på projektmöten och som låg till grund för experimenten. Först undersöktes dispergeringsegenskaperna. Sedan tillverkades syntetiska filmer och biologiskt baserade beläggningar som utvärderades med mikroskopi och syrgaspermeabilitetsmätningar. En kostnadsanalys utfördes. Projektet har varit väldigt värdefullt för att på ett vetenskapligt sätt finna de utmaningar som finns, men för att nå pilotskala så behövs ett större forskningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.