Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen i textilier

Diarienummer
Koordinator Inuheat Group AB
Bidrag från Vinnova 299 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet var att öka ledningsförmågan i ett garn genom att addera grafen, endera i eller på ytan av det. Användningsområde för dessa garner är i elektriskt uppvärmda klädesplagg. Till grund för försöken utfördes först en litteraturstudier av beläggning och smältspinning. Utifrån denna genomfördes olika smältspinnning -och beläggningförsök, och de tillverkade materialen utvärderades med avseende på exempelvis elektriskledningsförmåga och morfologi. Kunskap och resultat har regelbundet delats mellan samarbetspartnerna, vilket har bidragit till att projektmålen och förväntningar har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Att tillföra grafen via doppbeläggning har potential som ett tillvägagångssätt för att tillverka kommersiellt ledande garn. Katajonisering av fiberytan har visat sig spela en viktig roll för fiberns elektriska egenskaper. Vid smältspinning tillsattes grafen till polymeren som har spunnits till ett garn. Aggregering och dispergering av grafen nanoplattor (GNP) visade sig ha stor inverkan på det slutliga resultatet. Smältspinningsförsök med inblandning av grafen visade sig ge fiber med en ojämn yta, och svårigheter att sträcka tillräckligt för att ge en fullgod fiber dragstyrka.

Upplägg och genomförande

Litteraturstudien omfattande patent och vetenskaplig litteratur visade att det är svårt att jämföra resultat i olika studier, då material och tillverkningsmetoder påverkar slutresultatet. Det är dock värdefullt att veta vad som gjorts inom området som rör projektet. För att kunna använda en grafenkvalitet med lämpliga egenskaper genomfördes en inventering av grafentillverkare. Att studera hur man skall grafen belägga och smältspinna ett garn har givit alla partner ny kunskap. Antalet iterationer begränsandes av projektomfattningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03603

Statistik för sidan