GoINN

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 17 800 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

GoINN är ett utvecklings- och lärande-projekt med syfte att professionalisera och institutionalisera nyttiggörande och samverkan vid Chalmers och Göteborgs universitet. Projektets mål är att utvecklade metoder och processer skall integreras i innovationsaktörernas ordinarie verksamhet samt att de verktyg som tas fram förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan spridas och användas av forskare och samverkansorganisation som kluster, institut, företag och Science Parks. Både syfte och mål med projektet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att lärosätena idag har professionaliserat sitt arbete med nyttiggörande, samt ett utvecklat samspel mellan de olika aktörerna inom innovationssystemet. Ett flertal verktyg, processer och metoder för hur lärosätena och andra aktörer arbetar med nyttiggörande har tagits fram och implementeras.

Upplägg och genomförande

Grunden för etapp 3 var det starka samarbete som utvecklats inom lärosätenas innovationsstödssystem och då inte minst förmågan som idag finns kring hantering av intellektuella tillgångar. Etapp 3 har inriktats på utvecklingsarbete där aktörer i innovationsstödssystemen genomför aktiviteter med övriga delar av lärosätena. Dessa aktiviteter har t ex rört hur lärosätet samverkan blir en etablerad del av det dagliga arbetet hos forskargrupper, och specifik utveckling och implementering av verktyg och metodik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.