Gjutgods med intelligens

Diarienummer 2016-03934
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En projektplan har utvecklats för innovation av helt nya ingjutna robusta och kostnadseffektiva sensorer med tillhörande sensorsystem, för effektiv styrning och övervakning av maskiner och utrustning i utsatta och svårtillgängliga miljöer. Sensorerna mäter t.ex. töjning, temperatur och vibration. Syftet med ingjutna sensorer är nya innovativa värden för produkter baserade på gjutna metallkomponenter, och att lösa några av metallindustrins utmaningar; ökad resursbesparing, ökat förädlingsvärde, och en ny innovationsplattform inom digitaliseringens möjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har etablerat basen för ett innovationssystem för gjutgods med sensorer, genom att medverkande företag har förtydligat innovationens marknadsnytta och forskningsinstituten har med stöd i flera prototyper sammanställt en kunskapsbas för att utveckla funktion och studera konsekvenser i det gjutna materialet. Innovationen har en stor förväntad marknadsnytta och de tekniska utmaningarna har kartlagts. Härmed är basen i innovationsplattformen identifierad, och denna kommer att breddas och fördjupas efterhand som ny kunskap tas fram, genom ytterligare projekt.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet startade med 2-dags kick-off där parternas intressen och kunskapsbaser presenterades och diskuterades. Utvecklingsarbetet har drivits framåt med täta telefonmöten med alla parter och med mail, med fem huvudspår: 1) Utveckling av konsortieavtal för huvudprojektet. 2) Sammanställning av potentiella sensorsystem och dess olika kostnader. 3) Identifiering av olika sensormaterial för ingjutning. 4) Utveckling av flera gjutna prototyper. 5) Gemensam utveckling av huvudprojektet för ett intensivt innovationssamarbete. Analys: Alla parter är drivande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.