Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 2

Diarienummer 2016-03459
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Vård och Omsorg
Bidrag från Vinnova 3 344 250 kronor
Projektets löptid juni 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att bidra till ökade förutsättningar för att säkerställa semantisk och teknisk interoperabilitet. Målet har varit att, utifrån hälso- och sjukvårdsverksamhetens behov, beskriva ett antal användningsfall i syfte att verifiera ett urval av standarder för interoperabilitet. Med det som bakgrund har projektet skapat en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov i en klinisk process med resultaten från tidigare projekten StandIN och 3H3R. Genom ett antal användningsfall beskrivs hur detta kan realiseras med olika kombinationer av standarder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en struktur som kopplar hälso- och sjukvårdsverksamhetens informationsbehov i en vald klinisk process med resultaten från tidigare projekten StandIN och 3H3R. De kliniska processerna har identifierats och beskrivits genom ett antal användningsfall med tillhörande informationsbehov. För ett urval av användningsfallen beskrivs hur detta kan realiseras med olika kombinationer av standarder. Utifrån detta har projektet sedan tagit fram arbetsbeskrivningar med detaljerade arbetssteg för realisering av både informatik och teknik.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med representation från hälso- och sjukvården, näringslivet och myndigheter. Projektgruppen har arbetat agilt och med bred kompetensprofil inom projektledning, standardisering, informatik och teknik. Till projektgruppen har funnits en styrgrupp bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Inera AB, Ehälsomyndigheten, Swedish Medtech, Socialstyrelsen och IT- och Telekomföretagen. Projektleveranser har varit föremål för extern granskning och under arbetet har dialog skett i flera forum.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.