Futurumkliniken - testbädd för framtidens tandvårdsklinik

Diarienummer 2013-01879
Koordinator Malmö högskola - Odontologiska fakulteten - Tandvårdshögskolan
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

De uppställda målen för förstudien är gott och väl uppfyllda, se under Mål för projektet - måluppfyllelese.

Resultat och förväntade effekter

Den potential Futurumkliniken står för ur ett tillväxt och innovationsperspektiv är framförallt att tillskapa en nationell kontaktyta mellan innovatörer och tandvårdens aktörer för att underlätta utveckling, prövning och lansering av nya tjänster, produkter, processer och organisatoriska lösningar samt att medvetandegöra tandvården om nyttan av dessa. Korta beslutsvägar med möjlighet till snabb återkoppling från både användare och patienter leder till att förbättringsförslag snabbt kan fångas upp och användas för vidareutveckling av produkterna.

Upplägg och genomförande

Futurumkliniken utgår ifrån en fysisk klinik som plattform för verksamheten samt ett flertal testlaboratorier med specialiserade resurspersoner. Genom samarbetspartners finns även resurser på andra platser i landet, med geografisk spridning samt inom områden som inte täcks av egna kompetenser och resurser. Genom de resurser som sammantaget finns, såväl avseende kompetens och utrustning, kommer testbädden väl att kunna fylla de behov som förstudien pekar på.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.