Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från jord till bord - utan fossilbaserad plast

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 281 014 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med innovationstävlingen i stort är att främja utvecklingen av behovsbaserade innovationer inom jordbruket samt att stimulera testbäddars användning i utvecklings- och verifieringsstegen. Baserat på denna övergripande målsättningen är vårt syfte att den innovatör som vinner guidas till att nå insteg hos användaren och därmed bidrar till den ökade miljönyttan i jordbruket, nationellt och globalt. De mål som sattes upp för den initiala planeringsfasen (tydlig miljöutmaning; definierade intressentgrupper samt initierad kommunikationsstrategi) har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av planeringsfasen var att ha definierat en tydlig miljöutmaning; nå rätt intressenter och kreera en tydlig kommunikationsstrategi internt inom projektgruppen såväl som externt gentemot de målgrupper vi önskar nå. Dessa resultat och förväntade effekter har uppnåtts. Härutöver förväntar vi oss att de idéer som vår jury efter kritisk granskning bedömer som livskraftiga ska ge god effekt på de delar av jordbruket som idag är plastintensiva och påverka dessa i en mer hållbar riktning där materialutbytet till mer biobaserade råvaror kan vara ett första insteg.

Upplägg och genomförande

Projektets planeringsfas har genomförts på ett sätt som skapat mer synergier än först förväntat mellan intressenterna, vilket varit mycket positivt. Projektledningens uppfattning är att det med nuvarande upplägg finns mycket goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande även av de kommande faser i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2017

Diarienummer 2017-03665

Statistik för sidan