Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från avlopp till resurs. Slutna vattenbalanser i industrin

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Energi och cirkulär ekonomi, BORÅS
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att testa några systematiska metoders (materialflödeskostnadsredovisning enligt ISO 14051:2011, vatten- och energifokuserade pinch-analyser) potential att kunna integreras och nyttjas för att hjälpa företag sätta upp strategier samt identifiera kostnads- och resurseffektiva åtgärder ur både vatten- och energiperspektiv. Målet har varit att pröva hypotesen att detta går samt att, om denna inte förkastas, identifiera hinder och flaskhalsar för vidare utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Det initiala resultatet från projektet är att hypotesen håller, det finns värde i en integrerad användning. Metoderna adresserar olika frågeställningar och kan tillsammans generera både information om nuläge i företaget, benchmark mot teoretisk och praktisk potential, samt en väg framåt för att nå satta mål. Vidare utveckling av tankarna behövs dock. Effekten av ett flerdimensionellt verktyg som detta är att ett underlag för att fatta systemmässigt hållbara beslut kommer industrin till gagn.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i fem arbetspaket; projektledning, kommunikation, ett AP som fokuserade på att definiera HUR verktygen skulle användas, ett AP med fokus på definition av parametrar samt insamling av data, och slutligen ett AP 4 där metoder utvärderades samt hinder identifierades. I stora drag är det relativt tydligt hur man kan jobba med verktygen givet olika mål. Det återstår dock en del arbete för att skapa rutiner och förklarande exempel som gör det praktiskt möjligt att på ett enkelt sätt korrekt definiera ingående parametrar i metoderna, samla in indata, samt göra analyser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04809

Statistik för sidan